Top: Ch 4 - Gu Qing Qiao meeting Lu Zi Zheng in a mountain cave.  Bottom: Ch 2 - Duan Yu meets Gu Qing Qiao for the first time.
 Ch 13 - Duan Yu shooting an arrow to break Lu Zi Zheng's illusion spell.
 Ch 24 - Zi Zheng, Qing Qiao, and Meow Meow at a riverside.
 Ch 26 - Qing Qiao feeding Shao Yi. Lu Zi Zheng looking jealous?
wu gate - cover 3.jpg
wu gate 2 .jpg
cover 8.jpg
cover 6.jpg
prev / next